REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLINIKA 44

Sklep internetowy Klinika 44 prowadzony jest przez Azurit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-
519 Warszawa, ul. Wspólna 25, zarejestrowana pod numerem KRS 0000789752 w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 7010929439 (dalej Klinika 44).

DEFINICJE:

e- Karta Prezentowa Klinika 44 – wydawany przez Klinika 44 dokument uprawniający posiadacza
do nabycia towarów i usług w Klinika 44. Karta Prezentowa wydawana jest w formie bonu
towarowego w postaci plastikowej karty.

Infolinia Klinika 44 – biuro obsługi Klienta oraz centrum informacji, dostępne pod numerem telefonu
+48 22 487 82 82
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, nieposiadająca osobowości
prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego Klinika 44, w tym w szczególności dokonująca
zakupów za jego pośrednictwem.

Klinika 44 – marka handlowa należąca do Azurit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-519
Warszawa, ul. Wspólna 25, zarejestrowana pod numerem KRS 0000789752 w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 7010929439, pod którą spółka wykonuje działalność gospodarczą, m. in. w
zakresie prowadzenia sklepu internetowego.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Klinika 44, w której Klient umieszcza wybierane
produkty, przeznaczone do zakupu. Widoczne w koszyku produkty Klient możne poddać
weryfikacji, zmianie lub zrezygnować z dokonania zakupu, jak również skorzystać z posiadanego
kodu rabatowego przed dokonaniem płatności.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, w
którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
Placówka Klinika 44 – miejsce świadczenia usług znajdujących się w ofercie Kliniki 44 oraz
detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Klinika 44.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Klinika 44 podmiot, pośredniczący przy
realizacji zamówień.
Sklep Internetowy Klinika 44 – prowadzony przez Azurit Sp. z o. o. sklep internetowy, dostępny pod
domeną internetową www.klinika44.pl.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym www.klinika44.pl , na której przedstawione są
informacje na temat oferowanych produktów i usług.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 123)
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, świadczące jednoznacznie o zawarciu umowy kupna,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, zwane w dalszej części „Umową”.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
https://sklep.klinika44.pl/, w szczególności wskazuje procedurę składania zamówień,
dostarczania zakupionych produktów do Klienta oraz możliwych metod płatności.

2. Ponadto Regulamin określa uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, odstąpienia od
umowy oraz zawiera zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Niezbędnym do korzystania ze Sklepu Internetowego https://sklep.klinika44.pl/, w tym w
szczególności do składania zamówień na wybrane z oferty Klinika 44 produkty i usługi jest
komputer lub urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do sieci Internet przy użyciu przeglądarki
internetowej umożliwiającej bezpieczną eksploracją treści oraz aktywne konto poczty
elektronicznej typu e-mail.

4. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego https://sklep.klinika44.pl/ zgodnie
z jego przeznaczeniem.

5. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe
funkcjonowanie Sklepu Internetowego https://sklep.klinika44.pl/, w tym w szczególności od
jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość lub elementy techniczne, w tym od dostarczania
treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

6. Klinika 44 nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu
Internetowego https://sklep.klinika44.pl/ spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem
osób trzecich lub spowodowane niekompatybilnym oprogramowaniem infrastruktury technicznej
Klienta, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.klinika44.pl oraz w placówce Klinika 44.

§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Przeglądanie oferty Sklepu internetowego https://sklep.klinika44.pl/ oraz umieszczanie
wybranych produktów lub usług w koszyku nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

2. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klinika 44, jest jednoznaczne z
oświadczeniem Klienta, że zapoznał się On z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego
żadnych zastrzeżeń.

3. Płatność za wybrane produkty lub usługi następuje po przesłaniu prawidłowo wypełnionego
formularza, w tym celu w formularzu należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
adres zamieszkania oraz wskazać wybrany sposób płatności i odbioru
przesyłki.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Azurit Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak
również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w
szczególności, gdy Klient dopuszcza się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Klinika
44,

e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór
zamówienia lub realizację usługi opłaconej z góry w Placówce Klinika 44. Przekazanie kodu jest
równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia lub realizację usługi w Placówce
Klinika 44 osobie, która kod posiada.

§ 4 INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacje o produktach/usługach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego
Klinika 44, dostępne również na stronie internetowej www.klinika44.pl stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów/usług wskazane na stronie internetowej Klinika 44 oraz Sklepu Internetowego
Klinika 44 zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów/usług

oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o
którym mowa powyżej, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie
zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

4. Promocje w Sklepie Internetowym Klinika 44 nie łączą się, o ile Regulamin danej promocji nie
stanowi inaczej.

§ 5 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia na produkty/usługi dostępne w asortymencie Sklepu
Internetowego Klinika 44 przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na
dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wejść na stronę Sklepu Internetowego Klinika 44;

b) wybrać produkt/usługę będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk”
(lub równoznaczny);

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres;

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać
wystawiona faktura VAT;

e) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie i zapłać” (lub równoznaczny).

3. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej
jednym zamówieniem.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy z Klinika 44 na zakup
zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta
zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Klinika 44 zamówienia, złożonego przez
Klienta.

 6. Klinika 44 zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy w odniesieniu do danych

produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

7. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych niezbędnych dla
wykonania dostawy/ usługi, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Klinika 44 nie
ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
zamówienia lub realizacji usługi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu realizacji usługi lub nadania przez Klinika 44 przesyłki
z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części
produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na
fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata
została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi
niezwłocznie po otrzymaniu rezygnacji Klienta.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową, na adres wskazany w otrzymanym od
Klinika 44 mailu, będącym potwierdzeniem złożenia zamówienia lub telefonicznie.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zapłaty za przedmiot zamówienia należy dokonać przelewem w systemie PayU (lub
równoznaczny), z góry. Regulamin PayU, dostępny jest na stronie internetowej pod adresem
http://www.payu.pl/pliki-do- pobrania/Regulaminy-i-informacje (lub równoznaczny).

2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Klinika 44 lub od innego podmiotu,
który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów lub podmiotu, który kody Klinika 44
otrzyma na zasadach określonych w odrębnej umowie, upoważniających do otrzymania rabatu
w Sklepie Internetowym Klinika 44.

3. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanej
promocji. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi
promocjami, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności
kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 8 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Termin realizacji zakupionej usługi jest ważny 3 miesiące od daty złożenia zamówienia, po tym terminie zakupiona usługa przepada.

2. W wyjątkowych przypadkach, po ustaleniu z Kliniką 44 termin podany w § 8 pkt. 1 może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż o kolejne 3 miesiące.

3. Klinika 44 nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji usługi z przyczyn od niej niezależnych.

§ 9 WARUNKI REKLAMACJI

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupione produkty w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od
daty realizacji usługi. Klient obowiązany jest złożyć reklamację na piśmie wysyłając
ją na adres siedziby Azurit Sp. z o.o. lub elektronicznie pisząc na adres: biuro@klinika44.pl.

2. Klient dokonując reklamacji obowiązany jest opisać oraz wskazać swoje żądanie,
tj. może on:

a) żądać usunięcia wady albo

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie/przesłanie przez Klienta zdjęć na adres e-mail biuro@klinika44.pl lub osobistej konsultacji z osobą wykonującą usługę.

4. Klinika 44 jest zobowiązana usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Klinika 44 może
odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową
wady w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów, zaś żądanie Klienta można zaspokoić inaczej.

5. Jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, po uwzględnieniu żądania Klienta, cena
usługi powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość
usługi z wadą pozostaje do wartości usługi bez wady.

6. W terminie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klinika 44 ustosunkuje się do reklamacji
i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient
zostanie powiadomiony o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący
zażądał usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,
określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Klinika 44 nie ustosunkował się do tego
żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Klinika 44 odpowiada wobec Klienta za sprzedane usługi z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia realizacji usługi Kupującemu. Roszczenie o
usunięcie wady przedawnia się z upływem
roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może
zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Klinika 44 nie udziela
gwarancji na sprzedawane usługi oraz nie świadczy usług posprzedażowych.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, cena i ewentualne inne koszty zawarcia
umowy zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie.

9. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

a) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

b) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
zaistniałego sporu;

c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas
postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, zaś zastosowanie w takim przypadku znajdą
właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie usługi nie zostały jeszcze
zrealizowane.

2. W celu rezygnacji z zamówienia należy skontaktować się z biurem zamówień, na adres poczty
elektronicznej, będącym potwierdzeniem złożonego zamówienia.

3. Rezygnację należy potwierdzić kontaktując się z Klinika 44, za pośrednictwem Infolinii Klinika
44.

4. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Klinika 44 w
zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od
umowy sprzedaży usług zakupionych w Sklepie Internetowym Klinika 44 bez podawania
przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zakupu usługi.

5. Termin na odstąpienie od umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem
oświadczenie zostało wysłane. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

6. Po otrzymaniu informacji o usługach, co do których nastąpiło odstąpienie od umowy, Klinika 44
niezwłocznie zwróci Klientowi cenę. Jeżeli Klient nie wskaże
w oświadczeniu o odstąpieniu numeru rachunku bankowego, na który należy wykonać zwrot
ceny i ewentualnych kosztów przesyłki, zwrot zostanie dokonany na numer rachunku
bankowego, z którego opłacone zostało zamówienie. Zwroty gotówkowe będą z kolei
realizowane w placówce stacjonarnej Klinika 44.

§ 11 PROMOCJE

1. Na stronie Sklepu Internetowego Klinika 44 mogą znajdować się informacje o promocjach
(zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub
procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o
rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i
spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w
newsletterze;

c) pakiet promocyjny – obniżający cenę zestawu zawierającego więcej niż jeden produkt lub usługę,
objętych promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo indywidualnie do
aktualnej Promocji obowiązujący po spełnieniu szczegółowych warunków promocji
umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego Klinika 44, chyba że
Regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet promocyjny, rezygnacja z zakupu lub
odstąpienie Klienta od umowy zawartej na odległość może dotyczyć wyłącznie całego pakietu.

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów lub usług wchodzących w skład pakietu.

5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają
postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 13 DANE OSOBOWE

1. W celu prawidłowego wykonania przez Azurit Sp. z o.o., Klient będący Administratorem Danych
Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1) –
dalej RODO powierza Azurit Sp. z o.o. przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych
przetwarzanych w systemie informatycznym Azurit Sp. z o.o. przy użyciu Oprogramowania
Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej
Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Azurit Sp. z o.o. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).

3. Azurit Sp. z o.o. zapewnia, że podane dane osobowe nie będą przekazywane w związku z
obsługą zgłoszenia / zapytania poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie zostaną objęte
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, dane osobowe nie będą również profilowane, za
wyjątkiem ewentualnych plików Cookies na stronie internetowej. Dane osobowe będą
przetwarzane przez czas niezbędny dla wykonania zawartych umów.

4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Azurit Sp. z o.o. na
podstawie art. 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).

5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są administrowane posiada prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tj. bycia zapomnianym) lub
ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
prawo do przeniesienia danych. W tym celu należy się skontaktować się z Administratorem
pisemnie – drogą tradycyjną lub pisząc na adres e-mail: biuro@klinika44.pl . Nadmieniamy, iż
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klinika 44 dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego
Klinika 44 były na najwyższym poziomie, jednakże Klinika 44 nie wyklucza możliwości
czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Klinika 44 w przypadku
konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z
koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Klinika 44, o czym Klienci
zostaną poinformowani na stronie internetowej www.klinika44.pl .

2. Klinika 44 nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów
pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie
i blokowanie e- maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez
Klienta.

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu
na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

4. Regulamin wykonywania zabiegów w Klinice 44 oraz Regulamin Promocji w Klinice 44, dostępne
są na stronie internetowej www.klinika44.pl oraz w Placówce Klinika 44.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Wszystkie nazwy produktów/usług zamieszczone
na stronie Sklepu Internetowego Klinika 44 używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być
chronione i zastrzeżone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
ustawy Prawo własności przemysłowej.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych,
prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym
przez Klinika 44, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu
Internetowego Klinika 44 zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed
wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień
Regulaminu.