POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KLINIKA44.PL

Drodzy Użytkownicy!
Dbamy o Waszą prywatność i chcemy, byście w czasie korzystania z naszych usług czuli się
komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Wam najważniejsze informacje o zasadach
przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane
przez nasz Serwis oraz naszą Spółkę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO,
czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

AMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Azurit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000789752, posiadająca NIP: 7010929439 i REGON: 38356673300000, o kapitale zakładowym
wynoszącym 6.000,00 zł.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych
osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z
funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:
• świadczenie usług oferowanych w Serwisie,
• marketing bezpośredni.
Podstawa przetwarzania danych (w zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności), mogą to
być: umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli
zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu: • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, • w celu marketingu bezpośredniego, • w celach analitycznych i statystycznych,
• w celu badania satysfakcji klienta,.
Podanie danych: • jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy
Skutek niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane: • brak możliwości korzystania z usług Serwisu, • brak możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy, • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych,
oferowanych w Serwisie.
Możliwość cofnięcia zgody: • w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę
prawną, a więc do momentu, w którym: • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich
danych, • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia, • obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub cofniesz zgodę
na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w
przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora, • dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania: • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora. A także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora) • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu; • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji
Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: • usunąć pliki cookies, • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu: • zapamiętywania informacji o Twojej sesji, • statystycznych, • marketingowych, • udostępniania funkcji Serwisu.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat
możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą
być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Poniżej znajduje
się lista możliwych odbiorców Twoich danych: • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą
bieżącą działalność, • Dostawca płatności, • Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji, • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami, • Dostawca skrzynki poczty elektronicznej, • Podmiot zapewniający system mailingowy, • Podmiot zapewniający usługi marketingowe, • Podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu, • Portale społecznościowe, • Hostingodawca, • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do
udostępnienia im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty
spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia: uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA,
ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią
ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu
chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: biuro@klinika44.pl